İhale Evrakı ve Teknik Şartname Hazırlama

İhale Evrakı ve Teknik Şartname Hazırlama

Tüm hizmet alımı veya yapım ihalelerinde, içerik kadar usul ve esaslarda hayati öneme sahiptir. Gerekli deneyime, yetkin personele ve finansal kaynaklara sahip olan bir yüklenicinin, ihale sürecinde uyması gereken prosedürlerin herhangi birinin ihmal edilmesi veya dosyasında bulunması gereken bir evrakın eksik veya istenilen nitelikte olmaması durumunda, ihale kapsamından çıkarılması kuvvetle muhtemeldir. Teknik Şartnamelerin amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur. Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar. Teoride genel olarak işveren İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartnameler, pratikte deneyim sahibi yükleniciden yardım isteme yoluna gidilerek, hazırlatılma yolu da tercih edilmektedir. Bu nedenle sadece iş sahibi İdarelerin değil aynı zamanda imza altına alınan tüm yazılı metinlerde taraf olan yüklenicilerin de Teknik Şartname hazırlama konusunda yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde ilk müzakerelerden ihale sürecine, işin başlamasından işin kabulüne kadar geçen tüm süreçlerde yapılan tüm iş ve işlemlerin sınırları, imzalanan şartnamelerle belirlendiği için bilhassa Teknik Şartnamelerin deneyimli, öngörüsü yüksek, meri mevzuata hakim ehil kişiler tarafından tetkik edilmesi veya hazırlatılması büyük önem taşımaktadır. Firmamız siz müşterilerimiz için, ihale dokümanlarının eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlayarak ve İdare veya Yüklenicinin iş kapsamında hiçbir şekilde hak kaybına maruz kalmamasını temin etmek üzere, Teknik Şartnamenin ayrıntılı tetkikini yapacaktır.